logo

Kvalitet

Politika kvaliteta

Prioritet
Naši kupci zahtevaju proizvode i usluge visokog kvaliteta. Naša odgovornost je da im pružimo ono što traže. Ukoliko su zahtevi kupca nejasni, na nama je da dođemo do boljeg razumevanja njihovih potreba i zahteva. Ukoliko se desi da neki od zahteva ne ispunimo, moramo odrediti gde je došlo do greške i obezbediti da se to više ne ponovi.

Ciljevi
Osnovni ciljevi našeg sistema kvaliteta vezani su za razvoj i isporuku visokokvalitetnih proizvoda i usluga, na vreme i sa najmanjim troškovima. Postizanje ovih ciljeva vodi ispunjenju i premašivanju želja i očekivanja kupaca, što je naš glavni zadatak, kome treba da budu podređene sve aktivnosti zaposlenih i saradnika.

Opredeljenje
Da bismo postigli ove ciljeve, opredeljeni smo da permanentno unapređujemo kvalitet kroz:

  • stalno unapređenje odnosa sa kupcem, uz agresivni razvoj svih vidova podrške kupcima,
  • stalni razvoj i usavršavanje proizvoda i usluga, u potpunosti usaglašen sa željama i potrebama kupaca
  • negovanje profesionalnih odnosa sa kupcima i podisporučiocima
  • stvaranje uslova i ambijenta za kreativan i timski rad
  • stalno usavršavanje i podizanje stručnosti i znanja
  • obavezno uključenje svih zaposlenih i saradnika u ostvarivanje utvrđenih ciljeva i unapređenje sistema.

Kvalitet nikad ne sme biti podređen smanjivanju troškova i skraćivanju rokova. Svaki zaposleni i saradnik ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode smanjenju nivoa kvaliteta naših proizvoda i usluga.

Sertifikovani kvalitet

Nemački sertifikati za visok kvalitet poslovnih procesa

Za visok kvalitet poslovnih i razvojnih procesa, koji je usklađen sa internacionalnom serijom standarda EN ISO 9001:2008, naša kompanija je dobila sertifikat nemačkog ocenjivačkog tela TÜV CERT iz Esena.

cert1.jpg
cert1.jpg

ISO 9001:2008 se odnosi na kvalitet:

  • Rešenja za elektronsko poslovanje
  • Web servise
  • Razvoj softvera
  • Obuku i obrazovanje